Archive for the ‘Upcoming Events’ Category

       Next year we will be celebrating the 500th anniversary of the first Armenian printed book. In the year 1512 Hagop Meghabard became aware of the invention of printing by Gutenberg, and he went to Venice and helped create the first Armenian printed book, Ourpatakirk (The Book of Fridays), a collection of prayers. The Prelacy’s 2012 pocket diary is dedicated to this singular event.
        We call to your attention that in April 2012 the Library of Congress will open an exhibition in commemoration of the 500th anniversary of the first printed Armenian book and the first printing press dedicated to the publication of works in the Armenian script. The exhibition will also celebrate the designation by UNESCO of Yerevan as the Book Capital of the World, 2012. Accompanying the exhibit will be a book on the Armenian literary tradition, an illustrated brochure for the exhibition, Gallery Talks, and Special Tours. Dr. Levon Avdoyan, the Armenian and Georgian area specialist at the Library of Congress since 1991, is the curator of the exhibit.

Read Full Post »

By David Luhrssen

We don’t often hear Armenian spoken in a film shown at Milwaukee theaters, or see the crowded streets of Yerevan or the Caucasus Mountains looming over the grassy uplands of Karabakh. But Armenia is the unusual setting for Here, a thoughtful film by U.S. director Braden King, starring Ben Foster as Will, a young American sent to Artsakh to make a detailed map of the countryside, and Lubna Azabal as Gadarine, the local photographer who becomes his guide and love interest.

A quiet film, introducing its characters and situations slowly, Here shows the enduring hospitality of the Armenian people along with the divisions between rich and poor and the disapproval sometimes faced by independent-minded women such as Gadarine. To her father and brother (but not her mother!), she’s the prodigal daughter. The rocky landscape is studded with the khumpets of the holy sites and the soundtrack includes the lively rhythms of contemporary Armenian pop music as well as the timeless melodies of the Badarak.

Co-sponsored by Armenian Fest, Here will be shown three times at the Milwaukee Film Festival: 9:30 p.m., Sept. 23 at the Oriental Theatre; 4:15 p.m., Sept. 24 at the Northshore Theatre; and 7:15 p.m., Sept. 26 at the Ridge Cinema.

Read Full Post »

Wednesday, January 5, 2011
Eve of the Feast of the Nativity and Theophany

Reading from the Prophetic writings and

Divine Liturgy 7:00 PM

Sunday, January 9, 2011
Feast of the Nativity and Theophany of our Lord

Divine Liturgy 10:00 AM
Blessing of Water Service 11:30 AM
Blessing of Home Service & Potluck Luncheon 12:15 PM

At the conclusion of the Church Services, we will have Blessing of Home Service in our Cultural hall followed by traditional Armenian Christmas potluck luncheon.

 

www.stjohnarmenianchurch.org

Ճրագալոյց ՝
Ծննդեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Երեքշաբթի, 5 Յունուար 2011

Ընթերցում Մարգարէական Թուղթերէ եւ

Ս. Պատարագ Ժամը 19:00–ին

Կիրակի 9 Յունուար, 2011
Ս. Ծնունդ Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Ս. Պատարագ Ժամը 10:00-ին

Ջրօրհնէք Ժամը 11:30-ին

Տնօրհնէք ու Ճաշ Ժամը 12:15-ին

Ս. Ծննդեան Պատարագի ու Ջրօրհնէքի արարողութեան աւարտին տեղի պիտի ունենայ Տնօրհնէք ու Ծննդեան ճաշ եկեղեցւոյս սրահին մէջ, պատրասուած գաղութիս անդամներու կողմէ:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր բարեպաշտ ժողովուրդը միասնաբար տօնելու մեր Տիրոջ Ծնունդն ու Աստուածայայտնութիւնը:

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ, 2011Г

Святая Литургия в 10:00
Осевщение Воды в 11:30
Благославление Дома (Церкови) и Рожденственский Обед в 12:15

После Рожденственской Литургии и Осевещение Воды в церковном зале торжеств должно произайти Благославление Дома (Церкови) и Рожденственский Обед, который приготовлен прихожанами нашей церкови.

Дорогие прехожани с любовю приглошаем вас вместе с нами встретить Рождество и Богоявление нашего Спасителя Исуса Христа 9-ого Января, 2011г.

Христос Родился и Явился,
Блогославенно Явление Христа!

Read Full Post »

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВА

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ, 2011Г

Святая Литургия в 10:00
Осевщение Воды в 11:30
Благославление Дома (Церкови) и Рожденственский Обед в 12:15

После Рожденственской Литургии и Осевещение Воды в церковном зале торжеств должно произайти Благославление Дома (Церкови) и Рожденственский Обед, который приготовлен прихожанами нашей церкови.

Дорогие прехожани с любовю приглошаем вас вместе с нами встретить Рождество и Богоявление нашего Спасителя Исуса Христа 9-ого Января, 2011г.

Христос Родился и Явился,
Блогославенно Явление Христа!

С Рождеством Хрестовым!

Read Full Post »

Ս. ԾՆՈՒՆԴ

Կիրակի, 19 Դեկտեմբեր, 2010
Արեւմտեան Ծնունդ Ժամը 10:30-ին

Արեւմտեան Ծննդեան արարողութեան աւարտին պիտի սպասարկուի թեթեւ ճաշ՝ որմէ ետք Կաղանդ Պապան այցելելով մեզ, նուէր պիտի բաշխէ եկեղեցւոյս բարի ու խելօքիկ փոքրիկներուն:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր համայն հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուելու Արեւմտեան Ծնունդի տօնախմբութեան:

Մուտքը ազատ:

Ճրագալոյց ՝
Ծննդեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Երեքշաբթի, 5 Յունուար 2011

Ընթերցում Մարգարէական Թուղթերէ եւ

Ս. Պատարագ Ժամը 19:00–ին

Կիրակի 9 Յունուար, 2011 Ս. Ծնունդ

Ս. Պատարագ Ժամը 10:00-ին

Ջրօրհնէք Ժամը 11:30-ին

Տնօրհնէք ու Ճաշ Ժամը 12:15-ին

Ս. Ծննդեան Պատարագի ու Ջրօրհնէքի արարողութեան աւարտին տեղի պիտի ունենայ Տնօրհնէք ու Ծննդեան ճաշ եկեղեցւոյս սրահին մէջ, պատրասուած գաղութիս անդամներու կողմէ:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր բարեպաշտ ժողովուրդը միասնաբար տօնելու մեր Տիրոջ Ծնունդն ու Աստուածայայտնութիւնը:

Read Full Post »

Christmas Celebration 2010/2011

Sunday, December 19, 2010
Western Christmas Celebration
Western Christmas Service 10:30 AM

Narration of the Christmas story interspersed with Carols in participation with the congregation.

At the conclusion of the service their will be light luncheon. Everyone is cordially invited.

Santa will also visit us to distribute presents to the “nice” children of our church who are present on that day. We invite our community to join us in celebrating Christmas together.

Wednesday, January 5, 2011
Eve of the Feast of the Nativity and Theophany

Reading from the Prophetic writings and

Divine Liturgy 7:00 PM

Sunday, January 9, 2011
Feast of the Nativity and Theophany of our Lord

Divine Liturgy 10:00 AM
Blessing of Water Service 11:30 AM
Blessing of Home Service & Potluck Luncheon 12:15 PM

At the conclusion of the Church Services, we will have Blessing of Home Service in our Cultural hall followed by traditional Armenian Christmas potluck luncheon.

Read Full Post »

« Newer Posts

%d bloggers like this: