Archive for the ‘Armenian’ Category

ARMENIAN LANGUAGE CORNER

Prepared by the Armenian National Education Committee (ANEC)

 

Two Other Ways to Say “New Year” in Armenian

 

1. Amanor

As anyone knows, “new year” is nor dari (նոր տարի) in Armenian, and of course, New Year = Nor Dari (Նոր Տարի). But, unlike English, the Armenian language has a second, much older and “fancy” way to name the first day of the forthcoming year as Amanor (Ամանոր).

Someone may suppose that this word is related to aman (աման) “vessel” and nor (նոր) “new,” and that it designated a custom of replacing the old china on New Year. Besides the fact that such a pricey custom did not exist among Armenians, this would go against language rules. In that case, the word would be amananor or amannor, which has never existed.

They would be partly right, however: the second part of Amanor is nor “new.”

What about the first? This is the Classical Armenian (Krapar) word am (ամ “year”), derived from the Proto-Indo-European word *sama. The word am does not exist alone in Modern Armenian, but it appears in compound words. Besides Amanor, how do you say, for instance, “decade” in Armenian? Dasn-am-eag (տասնամեակ). What about “biennial” or “that happens every two years”? Yerg-am-ea (երկամեայ).

In the same way that Latin annus lives in English annual, Krapar am lives in Modern Armenian amenamea (ամենամեայ). Don’t put aside Latin and Krapar!

 

2. Gaghant

Did you know that Armenian Gaghant (Կաղանդ) and the English word calendar are related? English calendar comes from Old French, and then from Latin calendarium (“account book”), which has its origin in calendae (“the first day of the month”).

This Latin word was also the source for the Greek word khalándai, which actually took a different meaning, “new year.” The word and the meaning went into Classical Armenian as gaghant (kaghant, in Classical Armenian pronunciation). Most interestingly, the word was only inherited by Western Armenian.

The familiar figure of Gaghant Baba (Կաղանդ Պապա), incidentally, is only known to Western Armenians too; Eastern Armenians know him as Tsemer Babig (Ձմեռ Պապիկ, “Grandfather Winter”). Gaghant Baba appears to be the Armenian version of French Père Noël ("Father Christmas"), but unlike his French colleague, the name is unrelated to Christmas, because it means “Father New Year.” Since Père Noël and Santa Claus bring presents on Christmas, perhaps this is why many people mistakenly think that Gaghant is a synonym of Dzenunt (Ծնունդ, “Christmas”), which is a mistake. Gaghant Baba has a different timing: he actually comes to Armenian children in the wee hours of New Year. By the way, if people tell you that they are coming for a visit on Gaghant, be aware: this means January 1.

Read Full Post »

Monday, September 21 is the 24th anniversary of the independent Republic of Armenia. Less than three years after the massive public demonstrations in Yerevan calling for the return of Nagorno Karabakh, and the devastating earthquake in northern Armenia, Armenia declared itself free and independent on September 21, 1991. It was a remarkable event, especially for those of us who grew up with the dream of a free Armenia, and were never permitted by our elders to doubt that it could and would happen someday. Six months after the declaration of independence, on March 2, 1992, Armenia was admitted into the United Nations and the red, blue, and orange tri-color flag was raised joining the flags of the other nations of the world.

The flag of the Republic of Armenia is raised at the United Nations.

Read Full Post »

ԳՐԻԳՈՐ ԴԵՐՁԱԿԵԱՆ

Ամէն կիրակի անպայմանօրէն եկեղեցի գացողը չեմ:

Չեմ տիրապետեր մեր հազարամեայ եկեղեցւոյ մերթ ոսկեայ եւ յաճախ ողբերգական պատմութեան:

Գրիգոր Լուսաւորիչէն Մովսէս Խորենացի, անցնելով Գրիգոր  Նարեկացիէն, մինչեւ մեր դարաւոր զոյգ կաթողիկոսութեանց մանրամասնութիւններուն տիրապետելէ շատ հեռու եմ:

Չեմ կարդացած «Նարեկ»-ը: Կը խոստովանիմ նաեւ, որ կողքէ կողք չեմ լրացուցած Սուրբ Աւետարանի ընթերցումը:

Մեր սքանչելի սուրբ պատարագին ծանօթ եմ իր ընդհանրականութեան մէջ միայն:

Սակայն

Ամէն անգամ որ կը մտնեմ հայկական եկեղեցի, մարմինս կը վերածուի ելեկտրականացած մէկ զանգուածի մը, գլուխս արագօրէն տեղի կու տայ սրտիս, եւ սիրտս իր կարգին տեղի կու տայ հոգւոյս:

Եկեղեցւոյ մուտքին պլպլացող, կիսահալ մոմե՞րն են միթէ: Մեր եկեղեցիներուն խորաննե՞րն են իրենց խիստ նշանակելի եւ խորհրդաւոր «Է» տառով: Հայ կղերականին հաւատքն ու նուիրո՞ւմը, դպրաց դասին երգեցողութի՞ւնը, առաջնորդին գա՞հը: Արդեօք հայոց պատմութի՞ւնն է խտացուած քանի մը շարականներու մէջ, թէ Յիսուսի խաչելութիւնը` գծուած միջակօրէն տաղանդաւոր արուեստագէտի մը կողմէ: Այս բոլորին պատասխանը կարեւոր ալ չէ:

Գիտեմ, որ եկեղեցին իմ վրաս կը բանեցնէ կախարդական եւ անբացատրելի ազդեցութիւն մը` խոհուն, խորհրդաւոր իր հազարամեայ ծանրութեամբ:

Դպրաց դասը կ՛երգէ. «Քրիստոս ի մէջ մեր յայտնեցաւ որպէս Աստուած…»: Ակնթարթի մը մէջ արդէն հոգիս սաւառնած է, աչքերս լեցուած են ու ներաշխարհս աւելի իրար անցած է, քան` նոր պատրաստուող եւ օծուող սուրբ միւռոնի կաթսան:  «Պապա, նորէ՞ն սկսար լալ», ականջիս կը փսփսայ մանչս` Ալեքսը: «Չէ, տղա՛ս, չեմ լար, քիչ մը յուզուած եմ միայն»:

«Նորէն մի՛ սկսիր», կ՛ըսէ միւս մանչս` Սեւանը, «Ոչի՛նչ»,- կը պատասխանեմ,- ոչի՛նչ»:

Ի՞նչ եղաւ: Չեմ գիտեր` ի՞նչ եղաւ: Այդ կախարդական «ի՞նչ եղաւ»-ները ո՛չ գիտեմ, ո՛չ ալ կրնամ բացատրել:

«Հաւատք» եւ «Եկեղեցւոյ հանդէպ յարգանք» դիւրապէս բացատրելի բառեր եւ թեմաներ չեն:

Բացէ՛ք որեւէ բառարան եւ կարդացէ՛ք «հաւատք» բառին բացատրութիւնները: Կը վստահեցնեմ, որ բոլոր բացատրութիւններն ու պատասխանները թերի են ու չգոհացնող:

Զգացումները միշտ ալ եղած են աւելի զօրաւոր, քան` լոկ բառերու շարանները:

Այո, «հաւատք»-ը մարդկային անբացատրելի զգացում մըն է:

Իսկ «Հայ եկեղեցւոյ հաւատք»-ը կը դառնայ աւելի բարդ, ճնշիչ եւ միաժամանակ բուժիչ ու գոհացնող:

Վստահ եմ, որ օր մը երկու մանչերս պիտի հասկնան եւ զգան այս բոլորը:

 

http://www.aztagdaily.com/archives/47074

Read Full Post »

Read Full Post »

Wednesday, January 5, 2011
Eve of the Feast of the Nativity and Theophany

Reading from the Prophetic writings and

Divine Liturgy 7:00 PM

Sunday, January 9, 2011
Feast of the Nativity and Theophany of our Lord

Divine Liturgy 10:00 AM
Blessing of Water Service 11:30 AM
Blessing of Home Service & Potluck Luncheon 12:15 PM

At the conclusion of the Church Services, we will have Blessing of Home Service in our Cultural hall followed by traditional Armenian Christmas potluck luncheon.

 

www.stjohnarmenianchurch.org

Ճրագալոյց ՝
Ծննդեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Երեքշաբթի, 5 Յունուար 2011

Ընթերցում Մարգարէական Թուղթերէ եւ

Ս. Պատարագ Ժամը 19:00–ին

Կիրակի 9 Յունուար, 2011
Ս. Ծնունդ Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

Ս. Պատարագ Ժամը 10:00-ին

Ջրօրհնէք Ժամը 11:30-ին

Տնօրհնէք ու Ճաշ Ժամը 12:15-ին

Ս. Ծննդեան Պատարագի ու Ջրօրհնէքի արարողութեան աւարտին տեղի պիտի ունենայ Տնօրհնէք ու Ծննդեան ճաշ եկեղեցւոյս սրահին մէջ, պատրասուած գաղութիս անդամներու կողմէ:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր բարեպաշտ ժողովուրդը միասնաբար տօնելու մեր Տիրոջ Ծնունդն ու Աստուածայայտնութիւնը:

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВА
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ, 2011Г

Святая Литургия в 10:00
Осевщение Воды в 11:30
Благославление Дома (Церкови) и Рожденственский Обед в 12:15

После Рожденственской Литургии и Осевещение Воды в церковном зале торжеств должно произайти Благославление Дома (Церкови) и Рожденственский Обед, который приготовлен прихожанами нашей церкови.

Дорогие прехожани с любовю приглошаем вас вместе с нами встретить Рождество и Богоявление нашего Спасителя Исуса Христа 9-ого Января, 2011г.

Христос Родился и Явился,
Блогославенно Явление Христа!

Read Full Post »

Ս. ԾՆՈՒՆԴ

Կիրակի, 19 Դեկտեմբեր, 2010
Արեւմտեան Ծնունդ Ժամը 10:30-ին

Արեւմտեան Ծննդեան արարողութեան աւարտին պիտի սպասարկուի թեթեւ ճաշ՝ որմէ ետք Կաղանդ Պապան այցելելով մեզ, նուէր պիտի բաշխէ եկեղեցւոյս բարի ու խելօքիկ փոքրիկներուն:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր համայն հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուելու Արեւմտեան Ծնունդի տօնախմբութեան:

Մուտքը ազատ:

Ճրագալոյց ՝
Ծննդեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Երեքշաբթի, 5 Յունուար 2011

Ընթերցում Մարգարէական Թուղթերէ եւ

Ս. Պատարագ Ժամը 19:00–ին

Կիրակի 9 Յունուար, 2011 Ս. Ծնունդ

Ս. Պատարագ Ժամը 10:00-ին

Ջրօրհնէք Ժամը 11:30-ին

Տնօրհնէք ու Ճաշ Ժամը 12:15-ին

Ս. Ծննդեան Պատարագի ու Ջրօրհնէքի արարողութեան աւարտին տեղի պիտի ունենայ Տնօրհնէք ու Ծննդեան ճաշ եկեղեցւոյս սրահին մէջ, պատրասուած գաղութիս անդամներու կողմէ:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր բարեպաշտ ժողովուրդը միասնաբար տօնելու մեր Տիրոջ Ծնունդն ու Աստուածայայտնութիւնը:

Read Full Post »

%d bloggers like this: