Posts Tagged ‘Easter’

CALENDAR OF CHURCH SERVICES

· April 2 Palm Sunday -Opening of the Door Service: 10:00AM, Divine Liturgy: 10:15AM
· April 6 Maundy Thursday – Washing of the Feet Service: 6:00 PM, Tenebrae 7:30 PM
· April 7 Holy Friday -Burial Service of our Lord Jesus Christ 6:00 PM
· April 9 Holy Saturday – Easter Eve, Reading from the Prophecies & Liturgy 5 PM
· April 9 Easter Sunday – Morning Service 9:00 AM, Divine Liturgy 10:00 AM

ALTAR FLOWERS
Parishioners who wish to donate lily plants and / or Altar flowers for the Easter Season may Contact our church office at (414) 282-1670. We invite you to make this a memorial offering for a loved one, or a thankful offering and adorn the Lord’s Holy Temple on these High Holy Days of our Church.

HOME BLESSING
In the Armenian Church tradition, it is customary for the parish priest to visit the faithful of the community during the Easter Season to perform the Rite of Home Blessing. In keeping with this tradition, we encourage our parishioners to have their homes blessed. Please call Fr. Guregh to schedule (414) 282-1670

PALM SUNDAY BRUNCH
At the conclusion of the church services on Palm Sunday, our Sunday School teachers and parents of the students, in keeping with their long established tradition, will once again host everyone with their traditional Palm Sunday brunch. We cordially invite our parishioners and friends to attend and support the ministry.

YOUGHAKIN DONATIONS
Please use donate.stjohnarmenianchurch.org for your online  youghakin donation. Youghakin (Price of Oil, literally translated) donation for the illumination of the church oil lanterns is an ancient custom which we continue to observe each year during the Easter season.  Your generous donations will be greatly appreciated.

Տնօրհնէք
Ս. Զատկուայ Տնօրհնէքի համար հաճեցէք հաղորդակցիլ Տէր Կիւրեղին հետ հետեւեալ թիւով՝ (414) 282-1670: Կը քաջալերենք մեր բոլոր հաւատացեալները որ օրհնել տան իրենց բնակարանները՝ ըստ Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ աւանդութեան:

Ս. Զատկի Իւղագին
Հաճեցէ՛ք օգտագործել հետեւեալ հասցեն donate.stjohnarmenianchurch.org Ձեր առցանց (Online) Իւղագինի նուիրատուութեանց համար: Ձեր առատաձեռն նուիրատուութեամբ է որ պիտի կարենանք միշտ վառ պահել Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Կանթեղը մեր եկեղեցիէն ներս:

Read Full Post »

HOW ARMENIANS CELEBRATE EASTER

On Easter day, Christians rejoice over the resurrection of our Lord and the altar curtains are now drawn. The forty-day period of fasting now comes to an end. Armenians celebrate the joyous occasion with eggs that are dyed red, with which children and adults alike play tapping contests. The Easter Bunny tradition that began in the 17th century among Protestants in Europe is now popular all over the world, according to which the bunny hatches colored eggs and brings them in baskets to children. The red egg symbolizes the suffering of Christ and His crucifixion as well as the blood spelled by him. The shell of the egg represents the rock-cut tomb of Jesus, and the cracking is the victory of Jesus over death and the resurrection from His grave.

On Resurrection Sunday, Armenian Christians around the world exchange the Easter greeting: Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց. օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի (Krisdos haryav ee merelots! Orhnyal eh harootiunun Krisdosee!) Christ is risen from the dead! Blessed is the resurrection of Christ!

Easter Sunday is followed by a period of 40 days, during which time there are no saints’ days or fasting days. This period, dedicated to the glory of Christ’s Resurrection and to the 40 days He spent on earth after His Resurrection, leads up to Ascension Day, commemorating our Lord’s entry into heaven.

Source

Read Full Post »

%d bloggers like this: